fuzuewxxbwbreryvru

การเข้าชมเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณอนุญาตให้เราทำการเก็บข้อมูลของคุณเช่น คุ้กกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นความส่วนตัวของนกสกู๊ต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของนกสกู๊ต www.nokscoot.com และแสดงรายละเอียดแนวทาง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากลูกค้าในระหว่างใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์นกสกู๊ตให้ความสําคัญแก่
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมการจัดการข้อมูลที่บริษัทฯอาจได้รับจาก
ท่านเมื่อเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ของ บริษัทฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน:
– ส่วน ก: ข้อความว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลลูกค้าทั่วไป
– ส่วน ข: ข้อความว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา

ส่วน ก: ข้อความว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลของลูกค้าทั่วไป

1. ประเภทของข้อมูลของลูกค้า: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า 2 ประเภทกว้าง ๆ ตาม ลักษณะ และ กรณี
ของ บริการ ที่ร้องขอ หรือธุรกรรมที่กระทํา:
– ข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่โยงกลับไปถึงแต่ละบุคคล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์หมายเลข รหัส
– ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (ดูข้อ 2 ของส่วน
ข)ข้อมูลส่วนนี้เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจข้อมูลโดยรวมของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในบันทึกข้อมูลของลูกค้า และทั้งหมดจะถูกจัดเก็บแบบไม่ระบุชื่อ
(**-ข้อความช่วงนี้อาจพิมพ์ตก-**) จําเป็นต้องมีการบังคับใช้ข้อกําหนดทางกฎหมาย
หรือจําเป็นต้องสอบสวนการกระทําใดที่ต้องสงสัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมประมวลผลและเปิดเผยข้อมูล: บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
-เพื่อนําเสนอข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย รายการสินค้าและบริการที่ทาง
บริษัทฯและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯให้บริการ
-ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และข้อกําหนดทางกฎหมาย

3.การประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า: บริษัทฯอาจทําการประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านกับหน่วยงานภายนอกอาทิผู้ให้บริการด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสายการบินพันธมิตรฝ่ายบริหารจัดการท่าอากาศยาน บุคลากรฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการเดินทางของท่าน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า
ไม่ว่าในกรณีใด หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นจะยึดถือข้อตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และบริษัทฯจะห้าม
มิให้หน่วยงาน ดังกล่าวนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในทางใดที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้
จัดหาข้อมูลให้ นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงาน ของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ด้านศุลกากร และการตรวจคน
เข้าเมือง เบื้องต้นผู้รับข้อมูลดังกล่าวอาจแบ่งปันข้อมูลการสํารองที่นั่งกับหน่วยงานรัฐบาล
หรือหน่วย งานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปเปิดเ ผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือถูกกําหนดให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับทาง กฎหมายหรือมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกันการคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพหรือมีความ
จําเป็นต้องบังคับใช้ข้ อกําหนดตามกฎหมาย หรือจําเป็นต้องสอบสวนการกระทําใดที่ต้องสงสัยว่าไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

4.การส่งต่อข้อมูลข้ามประเทศ: สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยดังนั้นบริษัท
ฯอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยจัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศซึ่งบริษัทฯใช้จัดเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนกลาง ข้อมูลสํานักงานหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีความจําเป็นต่อบริษัทฯ
ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างของบริษัทฯและลูกค้ารวมทั้งกับหน่วยงานจัดจ้างภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(หากมี)

5.การยินยอมให้ข้อมูล: เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯต้องให้บริการแก่ท่านซึ่งจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การขอรับบริการหรือทําธุรกรรมของท่านหมายถึงการยินยอมในการให้ข้อมูลดังกล่าวโดยปริยาย
อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายกําหนดบริษัทฯจะมีข้อกําหนดให้ท่านยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือให้ความยินยอมอาทิลงนามในแบบฟอร์มหรือทําเครื่องหมายใน
ช่องที่กําหนด

6.การเข้าถึงข้อมูลของท่าน: หากได้รับการร้องขอบริษัทฯจะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
บริษัทฯจัดเก็บไว้อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่านในบางกรณีบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคําขอของท่านได้ แต่
จะชี้แจงถึงสาเหตุในการปฏิเสธคําขอดังกล่าว (ถ้ามี)

7.การเก็บรักษาข้อมูล: บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

8.ความถูกต้องแม่นยํา: บริษัทฯจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านในการดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องแก้ไขกรุณาติดต่อเราบริษัทฯจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือปรึกษาท่านเกี่ยวกับ
การเลือกดําเนินการด้วยทางเลือกอื่น

9.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว:บริษัทฯอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางธุรกิจหรือกฎหมายบริษัทฯจะแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยมีวันที่ระบุไว้เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่ามีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเ มื่อใดภาษาที่ใช้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใดๆ ในการทําความเข้าใจระหว่างฉบับ
ภาษาอังกฤษกับฉบับที่ได้รับการแปลใดให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.การติดต่อเรา: ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
กรุณาติดต่อเราแบบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่าง โดยอ้างอิงถึง “นโยบายความเป็น
ส่วนตัว”
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริเวณชั้น 2 อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ส่วนข:
ข้อความว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์และการ
บริการบนโทรศัพท์มือถือ

1. คุกกี้ส์ (Cookies): เว็บไซต์ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานผ่าน
ระบบออนไลน์ของท่านคุกกี้เป็นส่วนของข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งจากเว็บเบราเซอร์ของท่านไปยังฮาร์ดไดร์ฟใน
คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อจดจําเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นประจําและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสําหรับการเยี่ยม
ชมครั้งต่อไปของท่าน คุกกี้ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เว้นแต่ท่านจะเจาะจงเลือกรายการ
“RememberMe (จดจําฉัน)”) แต่จะเก็บเฉพาะข้อมูลทางสถิติเท่านั้นโดยไม่ระบุชื่อท่านสามารถตรวจสอบการตั้ง
ค่าบราวเซอร์ของท่าน ว่าได้อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้หรือไม่ หรือเพียงเพื่อลบสิ่งที่ท่านไม่ต้องการออก
หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์ของท่าน หรือลบคุ๊กกี้ใดจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน
ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการระบบออนไลน์:เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบออนไลน์ของท่านใน
อนาคต บริษัทฯ อาจติดตามพฤติกรรมการใช้บริการบนระบบออนไลน์ของผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และ/หรือการเสนอเว็บไซต์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์แนะนํา เว็บไซต์นี้ใช้ กูเกิล
แอนะไลติคส์(GoogleAnalytics)ซึ่งเป็นบริการเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัท
กูเกิลอินค์(“กูเกิล”)กูเกิลแอนะไลติคส์ใช้จะคุ๊กกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์
ของท่าน จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในสหรัฐอเมริกา และถูกจัดเก็บไว้ กูเกิ้ลจะนํา
ข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
ด้วยการรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สําหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้กูเกิลยังอาจส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลภายนอกใน
กรณีที่กฎหมายกําหนดหรือเพื่อประมวลผลข้อ มูลนี้ในนามของกูเกิลกูเกิลจะไม่นําเอาหมายเลขประจําเครื่อง
คอมพิวเตอร์(IPAddress)ของท่านไปเชื่อมโยงกั บข้อมูลอื่นใดที่กูเกิลมี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกจัดอยู่ในบันทึก
ข้อมูลลูกค้าของท่านและจะไม่มีการระบุชื่อใดๆ และถูกรวบรวมขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

3.ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจจัดทําลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกและเพื่อ
ให้ข้อมูลแก่ท่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แต่จะไม่สามารถควบคุมนโยบายของเว็บไซต์อื่นที่เว็บไซต์บริษัทฯอาจจะเชื่อมโยงไปถึง ซึ่งรวมไปถึงการควบคุม
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านอาจแบ่งปันกับเว็บไซต์ดังกล่าว

4.ผู้เยาว์: บริษัทฯไม่สามารถจําแนกอายุของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯได้หากผู้เยาว์(ตาม
กฎหมายที่ใช้บั งคับ)ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง สามารถติดต่อบริษัทฯ (ดูข้อ 9 ของส่วน ก) เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ต้องการสอบถามนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ privacy@nokscoot.com