bbzxfetxbvfecafrdvuaduf

การเข้าชมเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณอนุญาตให้เราทำการเก็บข้อมูลของคุณเช่น คุ้กกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อแนะนำเรื่องการนำ Apple MacBook Pro 15”ขึ้นเครื่อง

สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นแม็คบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ไปกับอากาศยาน โดยมีเนื้อหาดังนี้:

ตามข้อกำหนดทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ห้ามขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมที่ผู้ผลิตได้ประกาศแจ้งว่ามีข้อบกพร่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือชำรุดบกพร่อง หรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการเกิดความร้อนที่สะสม การลุกไหม้ หรือการลัดวงจร เช่น แบตเตอรี่ที่ถูกเรียกกลับคืนไปยังผู้ผลิต เซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถวินิจฉัยว่าเสียหายหรือชำรุดบกพร่องก่อนทำการขนส่งได้ นั้น โดยที่มีกรณีการเรียกคืนคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ แอปเปิล รุ่น แมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลับคืนไปยังผู้ผลิต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงให้แนวทางปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์ดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีข้อจำกัดหรือแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าว ให้ประกาศแจ้งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและพนักงานให้ทราบโดยทั่วกัน
2. ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศอนุญาตให้สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ ผู้โดยสารต้องปิดเครื่องและห้ามทำการชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวในระหว่างอยู่บนอากาศยาน
3. ให้ผู้โดยสารแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบทันที หากพบว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชำรุด เกิดความร้อน ควัน สูญหายหรือตกหล่นจากที่นั่งของตน

ทางสายการบิน NokScoot ขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามกฏข้อบังคับดังกล่าว โดยท่านสามารถนำ คอมพิวเตอร์ Apple MacBook Pro 15” โดยสารไปกับเครื่องบินได้ แต่ทางสายการบินมีข้อบังคับให้

-งดเปิดเครื่อง
-งดใช้งาน
-งดชาร์จไฟ

ในระหว่างการอยู่บนเครื่อง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นแม็คบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ไปกับอากาศยาน ได้ โดยอ่านรายละเอียดได้ที่ : คลิก